Dizzie Лежак для животных, Сочи-2014 (Дэйзи)
Лежак для животных, Сочи-2014
Dizzie Лежак для животных, Сочи-2014 (Дэйзи)

Лежак для собак
Åä. èçì. Öåíà Êîëè÷åñòâî  êîðçèíó  ëþáèìûå
60*45*12 см. 1216 ðóá.
        âðåìåííî îòñóòñòâóåò
Äîáàâèòü òîâàð â ëþáèìûå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè
80*60*15 см. 1611 ðóá.
        âðåìåííî îòñóòñòâóåò
Äîáàâèòü òîâàð â ëþáèìûå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè


Лежак Dezzie для собак