Dizzie Лежак для собак, Сочи-2014 (Дэйзи)
Лежак для собак, Сочи-2014
Dizzie Лежак для собак, Сочи-2014 (Дэйзи)

Лежак для собак
Åä. èçì. Öåíà Êîëè÷åñòâî  êîðçèíó  ëþáèìûå
70*60*8 см. 1063 ðóá.
        âðåìåííî îòñóòñòâóåò
Äîáàâèòü òîâàð â ëþáèìûå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè
80х70х8 см. 1272 ðóá.
        âðåìåííî îòñóòñòâóåò
Äîáàâèòü òîâàð â ëþáèìûå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè


Лежак Dezzie для собак, 70х60х8 см