Dizzie Когтерез DEZZIE для собак, 12*4 см арт. 5618022 (Дэйзи)
Когтерез DEZZIE для собак, 12*4 см  арт. 5618022
Dizzie Когтерез DEZZIE для собак, 12*4 см арт. 5618022 (Дэйзи)

Когтерез для собак
Åä. èçì. Öåíà Êîëè÷åñòâî  êîðçèíó  ëþáèìûå
12*4 см. 204 ðóá.
        âðåìåííî îòñóòñòâóåò
Äîáàâèòü òîâàð â ëþáèìûå âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè


Когтерез-гильотина позволяет быстро и безболезненно срезать лишнюю длину когтей у собак. Материал: пластик, металл.